Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Inhoudsopgave:
   Artikel 1 – Definities
   Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
   Artikel 3 – Toepasselijkheid
   Artikel 4 – Het aanbod
   Artikel 5 – De overeenkomst
   Artikel 6 – Herroepingsrecht
   Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
   Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
   Artikel 9 – De prijs
   Artikel 10 – Conformiteit en garantie
   Artikel 11 – Levering en uitvoering
   Artikel 12 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging
   Artikel 13 – Betaling
   Artikel 14 – Klachtenregeling
   Artikel 15 – Geschillen
   Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
   Artikel 1 – Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
    herroepingsrecht;
   2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
    een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
   3. Dag: kalenderdag;
   4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
    en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
   5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
   6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
    van de overeenkomst op afstand;
   7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt
    die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
   8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
    consumenten aanbiedt;
   9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
    ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
    meer technieken voor communicatie op afstand;
   10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
    van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
    zijn samengekomen.
   11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
    Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
    Hoyz.nl 
    Grote Esch 626, 2841MJ Moordrecht
    Telefoonnummer: 0182-796020 (Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00
    E-mailadres: [email protected]
    KvK-nummer: 82543364
    Btw-identificatienummer: NL862512554B01

   Artikel 3 – Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
    tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
    voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
    voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
    mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
    en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
    langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
    deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
    gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
    wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
    kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
    op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
    beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
    gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
    het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
    worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
   6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
    de geest’ van deze algemene voorwaarden.
   7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
    voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
    Artikel 4 – Het aanbod
   8. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   9. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
   10. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
    en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
    aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
    afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
    diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   11. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
    zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   12. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
    Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
    kleuren van de producten.
   13. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
    bijzonder:
    – de prijs inclusief belastingen;
    – de eventuele kosten van verzending;
    – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
    daarvoor nodig zijn;
    – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
    ondernemer de prijs garandeert;
    – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
    gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
    communicatiemiddel;
    – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
    wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
    in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
    gewenst herstellen;
    – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
    worden gesloten;
    – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
    waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
    en
    – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

   Artikel 5 – De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
    voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
    aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
    consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
    voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
    zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
    te verbinden.
   5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
    of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
    kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
    herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
    gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
    meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   6. In geval van een duur transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
    eerste levering.
   7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
    beschikbaarheid van de betreffende producten.

   Artikel 6 – Herroepingsrecht
   Bij levering van producten:

   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
    opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
    na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
    en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
   2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
    zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
    beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
    maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
    de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
    ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
    binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
    kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
    kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
    product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
    zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
    gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
    teruggezonden, is de koop een feit.
    Bij levering van diensten:
   5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
    van de overeenkomst.
   6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
   7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
    mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
    andere betaalmethode.
   9. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
    consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
   10. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
    wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
    verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
    Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
   11. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
    omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
    ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
    vermeld.
   12. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
    consument;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   13. d. die snel kunnen bederven of verouderen;
   14. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
   15. ondernemer geen invloed heeft;
   16. f. voor losse kranten en tijdschriften;
   17. g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
   18. heeft verbroken.
   19. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
    a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
    datum of tijdens een bepaalde periode;
    b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
    bedenktijd is verstreken;
    c. betreffende weddenschappen en loterijen.
    Artikel 9 – De prijs
   2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
    producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
    in btw-tarieven.
   3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
    gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
    op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
    eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
    waarop de prijsverhoging ingaat.
   6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
   7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
    zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
    verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
    Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
   8. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
    de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
    bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
    wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
    er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   9. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
    rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
    ondernemer kan doen gelden.
   10. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de
    ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
    de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
   11. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De
    ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
    producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
    ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
   12. De garantie geldt niet indien:

   – De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
   derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   – De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
   anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
   de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

   – De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
   overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
   toegepaste materialen.

   Artikel 11 – Levering en uitvoering

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
    en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
    verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
    geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
    consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
    ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
    ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
    De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
    consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
   4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
    rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
    schadevergoeding.
   5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
    terugbetalen.
   6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
    om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
    begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
    artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
    retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
    moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
    bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
    Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
    Opzegging
   8. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
    opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   9. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
    tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
    opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   10. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
    – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
    een bepaalde periode;
    – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
    – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
    bedongen.

   Verlenging

   1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
    van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
    verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
   2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
    strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
    worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
    verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
    van ten hoogste één maand.
   3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
    van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
    consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
    opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
    maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
    tijdschriften.
   4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
    nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
    stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
    Duur
   5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
    overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
    redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
    verzetten.
    Artikel 13 – Betaling
   6. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
    bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld
    in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
    termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
    onverwijld aan de ondernemer te melden.
   8. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
    rekening te brengen.
    Artikel 14 – Klachtenregeling
   9. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
    de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   10. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
    omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
    geconstateerd.
   11. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf
    de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
    vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht
    van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
    verwachten.
   12. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
    voor de geschillenregeling.
   13. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
    webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
    opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
    ( www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
    lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ . Mocht er dan nog niet tot een
    oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten
    behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
    geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument
    stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
    geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan
    de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
    ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
   14. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
    anders aangeeft.
   15. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
    keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
    Artikel 15 – Geschillen
   16. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
    consument woonachtig is in het buitenland.
   17. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
    Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
    van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
    door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
    gegevensdrager.

   Modelformulier voor herroeping
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
   — Aan
   Hoyz.nl
   Grote Esch 626
   2841 MJ Moordrecht
   [email protected]
   0182-796020

   — Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):

   — Besteld op (__-__-____) : — Bestelnummer :

   — Ontvangen op (__-__-____):

   — Naam/Namen consument(en)

   — Adres consument(en) :

   — IBAN Rekeningnummer:

   — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   — Datum(__-__-____):

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

    

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking